DANE OSOBOWE

Sprint Logistyka Polska SA sp.k.  przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i powszechnie realizowaną w tym zakresie praktyką, stąd spełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – Dz. Urz. UE L. 119, s.1, informujemy Państwa jako osoby, których dane osobowe mogą być lub są przez nas przetwarzane, że:

 

Administratorem Waszych danych osobowych Sprint Logistyka Polska SA sp.k.  z siedzibą przy ul. Waleriana Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin,, dalej My.

Możecie Państwo w sprawie przetwarzania Waszych danych osobowych lub realizacji swoich praw kontaktować się z Nami adresem daneosobowe@sprintlogistyka.pl

Wasze dane będą przetwarzane przez naszych pracowników lub współpracowników jedynie na podstawie i w granicach specjalnie im do tego nadanego przez nas upoważnienia.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

  1. od Pana/Pani dobrowolnie podczas czynności zmierzających do zawarcia lub wykonywania z Nami umowy,
  2. od naszego kontrahenta, który w celu wykonania umowy, otrzymał Państwa dane osobowe od Państwa lub od podmiotu z Wami współpracującego

Możemy przetwarzać takie Państwa dane osobowe jak:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, numer rachunku bankowego, dane zawarte w licencji zawodowej, dane zawarte w przekazanych nam kopiach polis ubezpieczeniowych.

Państwa dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Przy tym, przez nasz uzasadniony interes prawny rozumiemy głównie wykonanie umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenie archiwizacji czy audytów, bieżącej obsługi księgowo-rachunkowej, jak również dochodzenie lub obrona przed dochodzonymi od nas roszczeniami.

Państwa dane mogą być przetwarzane w szczególności w celu:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego
  2. zlecenia lub przyjęcia do wykonania usługi
  3. zawarcia i wykonania umowy

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany dla realizacji danego celu oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji (właściwych przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeń społecznych) a także przedawnienia roszczeń, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów wynosi 6 lat.

Przewidujemy możliwość udostępniania Państwa danych podmiotom świadczącym nam usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe i rachunkowe. Takie podmioty przetwarzać będą Twoje dane na podstawie zawartej z nami mowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Masz prawo wymagać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania Waszych danych osobowych (poprawiania czy uaktualniania), ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z powodu Waszej szczególnej sytuacji. Macie Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Waszych danych a także do ich przenoszenia.

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa przetwarzając Twoje dane osobowe lub przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa, albo otrzymanie Państwa, danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego wykonania obowiązków umownych czy prawnych. Wskazujemy, że podawanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w tym wypadku ciąży na Państwu obowiązek prawny podania prawidłowych i aktualnych danych. W przypadku niepodania Państwa danych osobowych lub nieprawidłowego ich podania, czy braku ich aktualizowania, o ile to będzie konieczne, może to być przyczyną braku możliwości zawarcia lub wykonywania umowy a w skrajnym wypadku doprowadzić do rozwiązania już zawartej z Nami umowy.